We help to find
What are you looking for?
DEMCON loading

Περιβαλλοντική Διαχείριση

H προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί βασική παράμετρο του σχεδιασμού και εφαρμογής όλων των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων της Demcon. Ως εκ τούτου, είναι συνεχής η προσπάθεια της εταιρείας να παρέχει τις υπηρεσίες της με τη μικρότερη δυνατή επιβάρυνση στο περιβάλλον.

Αδιαπραγμάτευτοι στόχοι μας παραμένουν: η συνεχής βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών μας, η ανάπτυξη και υιοθέτηση τεχνογνωσίας γύρω από τον τομέα των κατασκευών, οι μειωμένες επιπτώσεις των εργασιών μας στο περιβάλλον, η ενεργειακή αποδοτικότητα μας και ο περιορισμός του περιβαλλοντικού μας αποτυπώματος.

H πολιτική περιβαλλοντικής διαχείρισης που ακολουθεί η Demcon εστιάζει στην πρόληψη τυχόν ρύπανσης στο περιβάλλον, στη διαρκή βελτίωση των περιβαλλοντικών της επιδόσεων, στην ορθολογική διαχείριση των πόρων και στη βέλτιστη αξιοποίηση των πρώτων υλών – φυσικών πόρων που χρησιμοποιεί, στην αποδοτική διαχείριση της ενέργειας κατά την λειτουργική της διαδικασία με ευεργετική επίδραση στο περιβάλλον και στην υιοθέτηση πρακτικών για την προστασία του περιβάλλοντος και την αειφορία.

Η Demcon έχει εφαρμόσει στο σύνολο των έργων της, επιτυχημένες πρακτικές και έχει υιοθετήσει σύγχρονες τεχνολογικές εφαρμογές για την αποτελεσματική διαχείριση των αποβλήτων που προκύπτουν από τις κατασκευαστικές της διαδικασίες. Το επιχειρησιακό μοντέλο λειτουργίας στο επίπεδο της περιβαλλοντικής διαχείρισης έχει σαν βασικούς άξονες:

 • Τη πρόληψη των παραγόμενων αποβλήτων / Waste Prevention
 • Τη μείωση των παραγόμενων αποβλήτων / Waste Reduce
 • Την ανακύκλωση – επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων / Waste Recycle – Reuse
 • Τη Διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων (π.χ. Αμίαντος) / Hazardous Waste

Η διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων είναι ένας τομέας όπου η Demcon κατέχει στο ιστορικό της, την επιτυχή διεκπεραίωση πολύπλοκων και αναβαθμισμένων έργων. Η Demcon σε έργο κομβικής σημασίας και ιδιαίτερης δυσκολίας, στο επίπεδο σχεδιασμού Υγείας και Ασφάλειας αλλά και της διαχείρισης των αποβλήτων διεκπεραίωσε με απόλυτη επιτυχία τις εργασίες αφαίρεσης αμιάντου και όλων των ρυπασμένων υλικών – παράγωγα κατεδαφίσεων συνολικού βάρους 700t. Στη συνέχεια, ακολουθώντας όλους τους κανόνες ασφάλειας, προχώρησε στη συσκευασία των υλικών και μεταφορά τους εκτός του χώρου εργασιών, σε προκαθορισμένο χώρο εναπόθεσης και κατεργασίας.

Η Demcon στο πλαίσιο διαχείρισης του μηχανολογικού εξοπλισμού της και στόλου έχει εφαρμόσει τεχνολογικές λύσεις και πρακτικές οι οποίες επιτυγχάνουν μείωση της καταναλισκόμενης ενέργειας και των εκπεμπόμενων ρύπων από την λειτουργική τους διαδικασία για τον περιορισμό των επιπτώσεων στην Κλιματική Αλλαγή. Η συγκεκριμένη στοχοθεσία αφορά:

 • Την αποδοτική διαχείριση ενέργειας / Energy efficiency
 • Τη μείωση της καταναλισκόμενης ενέργειας / Energy conservation
 • Την ενεργειακή διαχείριση

Η Demcon χαρακτηρίζεται από το «προβάδισμά» της στην προστασία του περιβάλλοντος για τις μελλοντικές γενιές. Οι αρχές περιβαλλοντικής και βιώσιμης ηθικής της Demcon, καθιστούν αναγκαία την περιβαλλοντικά και κοινωνιολογικά ορθολογική διαχείριση των εργοταξιακών αποβλήτων και χαρακτηρίζουν ως επιτακτική την προστασία του περιβάλλοντος και της βιώσιμης ανάπτυξης.

Η Διοίκηση της Εταιρείας πιστεύει και θεωρεί, ότι η Προστασία του Περιβάλλοντος και η Υγεία & Ασφάλεια των εργαζομένων της, είναι υποχρέωση ΟΛΩΝ και δεσμεύεται για την εφαρμογή κάθε δυνατού μέτρου και διαδικασίας για την ελαχιστοποίηση ή/και εξάλειψη των σχετικών αρνητικών συνεπειών.

Η εταιρεία δεσμεύεται να προστατεύει το περιβάλλον, να αναγνωρίζει και ν’ αξιολογεί τις Περιβαλλοντικές πλευρές των δραστηριοτήτων της. Αποτέλεσμα αυτής της δέσμευσης είναι:

 • Η αποφυγή ρύπανσης του εδάφους, των υπόγειων υδάτων και της ατμόσφαιρας και γενικότερα του περιβάλλοντος.
 • Η μείωση της ποσότητας των παραγομένων αποβλήτων και η διασφάλιση με περιβαλλοντικά ορθό τρόπο του χειρισμού και απόρριψής τους.
 • Η αποφυγή εξαγωγής υλικών από τη γη, συνεπακόλουθα διατηρούνται τα αποθέματα ιδιαίτερα όταν πρόκειται για σπάνια και μη ανανεώσιμα υλικά.
 • Η αποφυγή της αισθητικής υποβάθμισης του περιβάλλοντος.
 • Η εξοικονόμηση σημαντικών ποσοτήτων ενέργειας και κεφαλαίου.
 • Η εξοικονόμηση φυσικών πόρων μέσω της επαναχρησιμοποίησης και της ανακύκλωσης υλικών, της προμήθειας ανακυκλωμένων υλικών και της χρήσης ανακυκλώσιμων συσκευασιών και άλλων υλικών.
 • Να χρησιμοποιεί υπεύθυνα την ενέργεια στο σύνολο των λειτουργιών της.

Η Demcon κινεί όλες τις ενέργειες για την ανακύκλωση (εντός και εκτός του εργοταξίου) των παραγόμενων από τα έργα της αποβλήτων, βάσει πάντα της ισχύουσας Εθνικής και Κοινοτικής Νομοθεσίας αναφορικά με την προστασία του εδάφους και των υδάτων, τις εκπομπές στον αέρα, τους ελέγχους θορύβου, τις απαιτήσεις ασφαλείας και υγείας του κοινωνικού συνόλου και των εργαζομένων της.

 Η διαδικασία της ανακύκλωσης επιτυγχάνεται χάρη στον κατάλληλο μηχανολογικό εξοπλισμό που διαθέτει η Demcon και στο έμπειρο προσωπικό της με άρτια επιστημονική κατάρτιση και ευχέρεια χειρισμού της μονάδος επεξεργασίας. Πιο συγκεκριμένα η εταιρεία διαθέτει:

 • Σπαστήρες (BF120, EXTEC C12) εντός του εργοταξίου, οι οποίοι χρησιμοποιούνται στη θραύση των πρωτογενών οικοδομικών υλικών στην επιθυμητή κοκκομετρία στον τόπο του έργου. Το τελικό ανακυκλωμένο υλικό παράγεται σε διαβάθμιση σκύρου και χρησιμοποιείται είτε εντός του εργοταξίου για επιχώσεις, διαστρώσεις είτε χωρίς προεργασία μεταφέρεται σε αδειοδοτημένους φορείς προς ανακύκλωση.
 • Ερπυστριοφόρους εκσκαφείς (crawling excavators), οι οποίοι χρησιμοποιούνται για τη θραύση των διαφόρων κατασκευών (με τη βοήθεια παρελκομένων πχ pulverizer, υδραυλικών σφυρών), την τροφοδοσία των σπαστήρων και τη φόρτωση των οικοδομικών και χωματουργικών αποβλήτων στα φορτηγά οχήματα.
 • Τεμαχιστές (Shredders), οι οποίοι τεμαχίζουν ξύλο, κλαδιά δένδρων, πλαστικά, γυψοσανίδες, πετροβάμβακα, διάφορα απόβλητα κτλ.
 • Φορτηγά, με άδειες συλλογής και μεταφοράς ΑΕΚΚ. Τα φορτηγά μεταφέρουν τα ΑΕΚΚ από τον τόπο παραγωγής τους και τα παραδίδουν σε εγκεκριμένες μονάδες επεξεργασίας ή σε εγκεκριμένους χώρους αξιοποίησης τους.

Η Demcon μέσω της υλοποίησης των δεσμεύσεων της συμβάλει:

 • Στη μείωση των περιβαλλοντικών και υγειονομικών επιπτώσεων των αποβλήτων.
 • Στην αποτροπή της δημιουργίας αποβλήτων.
 • Στην εξασφάλιση της πιστοποιημένης διάθεσης των αποβλήτων.
 • Στη βελτίωση της αποδοτικότητας των πόρων της Ελλάδας και κατ’ επέκταση της ΝΑ Ευρώπης.
 • Στην επίτευξη υψηλότερων επιπέδων ανακύκλωσης.

Αποτέλεσμα των ανωτέρω είναι η βράβευση της Demcon στα Environmental Awards 2020. Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό ήταν Επιχειρήσεις και Οργανισμοί που έχουν εφαρμόσει επιτυχημένες πρακτικές και στρατηγικές και έχουν εγκαταστήσει τεχνολογίες και εφαρμογές για την:

 • Αποτελεσματική εκμετάλλευση, αξιοποίηση ή διαχείριση των στερεών αποβλήτων που προκύπτουν από την παραγωγική τους διαδικασία ή τη λειτουργία τους.
 • Εκμετάλλευση και αξιοποίηση των πρώτων υλών που χρησιμοποιούν.
 • Μείωση των εκπομπών CO2 που παράγουν.
 • Αποδοτική διαχείριση της ενέργειας που καταναλώνουν.
 • Ελαχιστοποίηση της περιβαλλοντικής όχλησης που προκύπτει από τις δραστηριότητές τους.
 • Προώθηση της έννοιας της αειφορίας στην κοινωνία.

Η Demcon βραβεύθηκε με το Silver Award στην κατηγορία Waste Management και πιο συγκεκριμένα στις υποκατηγορίες Ανακύκλωση – Επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων / Waste Recycle – Reuse και Κυκλική οικονομία / Circular economy με Τίτλο Υποψηφιότητας: Διαχείριση ΑΕΚΚ, περιορισμός επιπτώσεων / οχλήσεων και αξιοποίηση – επαναχρησιμοποίηση των αδρανών καταλοίπων επεξεργασίας τους για την κάλυψη αναγκών Χώρου Υγειονομικής Ταφής Αποβλήτων.

Πιο συγκεκριμένα η Demcon, το 2017, στο πλαίσιο Έργου «Ανακαίνιση ξενοδοχείου Ikos Dasia – Α΄ Φάση – Καθαιρέσεις», στη Κέρκυρα, ανέλαβε υπεργολαβικά το Υποέργο «Κατεδάφιση / καθαίρεση στοιχείων της ξενοδοχειακής μονάδας και διαχείριση των ΑΕΚΚ». Με το πέρας των εργασιών η συνολική εμπλοκή της Demcon στο έργο είχε ως αποτέλεσμα να ωφεληθεί τόσο το περιβάλλον (ελαχιστοποίηση εκπομπών σκόνης, ελαχιστοποίηση εκπομπών ρύπων, αξιοποίηση υλικών, διάθεση τόνων μειγμάτων αποβλήτων σε νόμιμους αποδέκτες κλπ.) όσο και να προσεγγιστεί η επίτευξη της πράσινης ανάπτυξης από το Ikos Dasia και τον όμιλο Ikos Resorts, γενικότερα με μεγάλες θεσμικά, κοινωνικά, οικονομικά και περιβαλλοντικά θετικές επιπτώσεις κατά τη διάρκεια του έργου.

 Αναλυτικότερα, ο σχεδιασμός και η υλοποίηση από τη πλευρά της Demcon αλλά και η απώτερη στρατηγική και στοχοθεσία της εταιρείας είχαν ως αποτελέσματα:

 • Να περιοριστούν στο ελάχιστο οι εκπομπές σκόνης και θορύβου και οι οχλήσεις των περιοίκων.
 • Ελαχιστοποιήθηκε η κίνηση βαρέων οχημάτων στο οδικό δίκτυο της περιοχής σε περίοδο τουριστικής αιχμής.
 • Ουδεμία δραστηριότητα πέριξ του εργοταξίου ανεστάλη ή εξέφρασε παράπονα για οχλήσεις.
 • Να αξιοποιηθούν:

α) 80.000 m3 γαιωδών υλικών και αδρανών κατεδαφίσεων για τις ανάγκες του Έργου (επιχωματώσεις, ζώνες πρασίνου και αποστράγγισης, υποστρώματα γηπέδων, ως υποκατάστατο αδρανών σκυροδεμάτων πληρώσεως και υδροπερατών σκυροδεμάτων εξωτερικών εφαρμογών).

β) 22.387 τόνοι υλικών κατεδάφισης και εκσκαφής στο ΧΥΤΑ Τεμπλονίου, (κυρίως για κάλυψη και σταθεροποίηση των πρανών των υπερκορεσμένων κυττάρων).

 • Να διατεθούν:

α) 21.359 τόνοι μειγμάτων αποβλήτων κατεδάφισης (Κωδικός ΕΚΑ 17 09 04) προς διαχείριση στη μονάδα του οικείου ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ.

β) 100 τόνοι προδιαλεγμένο σκραπ, απευθείας σε μονάδα ανακύκλωσης και γ) 60 τόνοι αποβλήτων προσομοιαζόντων με αστικά στο ΧΥΤΑ Τεμπλονίου.

Η Demcon εντάσσοντας στον επιχειρησιακό σχεδιασμό τη δέσμευσή της να προστατεύει το περιβάλλον, να αναγνωρίζει και ν’ αξιολογεί τις περιβαλλοντικές πλευρές των δραστηριοτήτων της και ιεραρχώντας το δικαίωμα για καθαρό ανθρωπογενές περιβάλλον, προβαίνει, σε έργα που απαιτούν για τη δεδομένη μελέτη, την Αποτίμηση και Χαρτογράφηση του θορύβου και των Ατμοσφαιρικών Ρύπων με χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS). Στόχος της συγκεκριμένης μελέτης είναι η διερεύνηση των εν δυνάμει περιβαλλοντικών οχλήσεων, από το θόρυβο που παράγεται κατά τη διάρκεια λειτουργίας ενός εργοταξίου (λειτουργία μηχανημάτων, κίνηση βαρέων οχημάτων, μετακίνηση προσωπικού), καθώς και την εκτίμηση των παραγόμενων ατμοσφαιρικών ρύπων (αερολύματα).

 Στη μελέτη αποτίμησης και χαρτογράφησης θορύβου και ατμοσφαιρικών ρύπων με χρήση Γ.Σ.Π. (GIS) προσμετρούνται, αποτιμώνται, αξιολογούνται, μοντελοποιούνται, χαρτογραφούνται και προβλέπονται μέσα από μια σειρά στοχαστικών σεναρίων η εν δυνάμει όχληση στο βιοτικό και αβιοτικό περιβάλλον από τις εργασίες που εκτελούνται σε ένα έργο της Demcon.

Μέσω της μελέτης και ανάλυσης των αποτελεσμάτων αξιολογείται η συμπεριφορά των εργοταξίων και εξάγονται συμπεράσματα τα οποία συγκρίνονται με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας που ορίζει τα επίπεδα θορύβου και τις παραμέτρους ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Τέλος διατυπώνονται προτάσεις πρόληψης και πιθανής ανάσχεσης του φαινομένου για τη βελτίωση της ακουστικής συμπεριφοράς και την περαιτέρω μείωση των επιπέδων του θορύβου και των ατμοσφαιρικών ρύπων.

Τέλος η Demcon στο πλαίσιο της εταιρικής, τεχνολογικής και μηχανολογικής της αναβάθμισης και της προσήλωσης της στην ορθή περιβαλλοντική διαχείριση των έργων καθαιρέσεων που αναλαμβάνει, έχει προβεί στην αγορά των, κανονιών υδρονέφωσης, FOG CANNON HENNLICH 15 & 30. Tα κανόνια ομίχλης χρησιμεύουν για τον αποτελεσματικό ψεκασμό νερού ή υγρών μιγμάτων με στόχο την ελαχιστοποίηση του κονιορτού. Το κανόνι ομίχλης δημιουργεί ένα εκνέφωμα που οδηγείται από την ισχυρή ροή αέρα που παράγεται από έναν ανεμιστήρα. Η προσέγγιση του εκνεφώματος εξαρτάται από την ταχύτητα και την διεύθυνση του ανέμου.

Ο συγκεκριμένος μηχανολογικός εξοπλισμός, καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών προβαίνει σε διαβροχή του πεδίου δράσης σε μια ακτίνα έως και 36 m. Με αυτόν τον τρόπο ελαχιστοποιείται στο μέγιστο βαθμό η σκόνη που παράγεται από τις εργασίες κατεδάφισης, γεγονός που αποτελεί την πλέον ενδεδειγμένη μέθοδο για την ελαχιστοποίηση της αιώρησης της παραγόμενης από τις καθαιρέσεις σκόνης.

Η κατανάλωση σε νερό του FOG CANNON, είναι 50% λιγότερη από την κατανάλωση ενός κοινού λάστιχου. Επιπλέον η λειτουργία του μηχανήματος, κατά τη διάρκεια των εργασιών κατεδάφισης, δεν απαιτεί την ανθρώπινη παρουσία, κάτι το οποίο είναι επιθυμητό για την αποφυγή εργατικού ατυχήματος κατά τη διάρκεια της καθαίρεσης.

Η εξειδικευμένη τεχνογνωσία, η επιστημονική κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού και η άρτια περιβαλλοντική διαχείριση των έργων που έχουν διεκπεραιωθεί από την εταιρεία, αποκρυσταλλώθηκε στο 6ο Διεθνές Συνέδριο Διαχείρισης Βιομηχανικών και Επικίνδυνων Αποβλήτων, που πραγματοποιήθηκε στη Κρήτη το 2018, όπου το μοντέλο διαχείρισης αποβλήτων της Demcon, αποτέλεσε μέρος της παρουσίασης, ως πρότυπο πλέον, των έργων κατεδάφισης για τα επόμενα χρόνια.